aktuálne informácie  
 
  10. máj 2022
  predaj spoločnosti - Valné zhromaždenie sa uznieslo na možnosti odpredaja spoločnosti. V prípade záujmu kontaktujte spoločnosť na e-mail: riaditel@zilikom.sk

  1. máj 2022
  Pokračovanie činnosti - Spoločnosť podpísala zmluvu s mestom Žilina na letnú a zimnú údržbu na ďaľšie obdobie 2022 - 2026

  15. marec 2021
  Ukončenie zimnej služby - Na základe rozhodnutia mestského úradu Žilina v zmysle schváleného Operačného plánu bola dňa 15.03.2021 ukončená nepretržitá dispečersko -spravodajská služba a výkon zimnej údržby komunikácií .

  1. december 2020
  Zahájenie dispečercsko spravodajskej služby zimnej údržby 2020/2021 - Na základe rozhodnutia mestského úradu Žilina v zmysle schváleného Operačného plánu bola dňa 1.12.2020 zahájená nepretržitá dispečersko -spravodajská služba zimnej údržby komunikácií v obmedzenom režime. Plný výkon zimnej služby bude zahájený na základe vývoja počasia.

  30. október 2020
  Schválenie Operačného plánu zimnej údržby komunikácií 2020/2021 - Dňa 30.10.2020 bol schválený Operačný plán zimnej údržby komunikácíí, ktorý je súčasťou zmluvy o údržbe komunikácií v meste Žilina.

  15. október 2020
  príprava Operačného plánu zimnej údržby komunikácií

  30. máj 2019
  ISO - Udelenie certifikátu ISO 9001:2008, ISO 14001:2009, OHSAS 18001:2007

  6. august 2018
  25. rokov od vzniku organizácie

 
posledné stavby  
 
  november 2019 - Povrchové úpravy na stavbe "Stavebné úpravy rozvodov tepla v Žiline, Solinky"

  december 2018 - Bežná a zimná údržba MK v Žiline

  december 2018 - Bežná údržba komunikácií v Kysuckom Novom Meste

 
kontaktné údaje  
 
 

041-5091511 ( sekretariát )

041-5091523 (dispečing ZÚMK)


email: zk@zilikom.sk,

adresa: Vysokoškolákov 2, 01008 Žilina


Kontaktné údaje :

 p.č.Meno                            
Funkcia
Faxt.č. 1
t.č. 2
e-mail
 1.sekretariát, podateľňa 041-5091511 zk@zilikom.sk
 2. Ing. Ivo Dopita predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti 041-5091511, 13 0903509065 riaditel@zilikom.sk
 3. Ing. Kamil Gašper
technický úsek - výroba, príprava a preberanie stavieb
041-5091512
0905538672
vyroba@zilikom.sk
 5.Ing. Martin Pavličkotechn. úsek- evidencia rozkopov komunikácií, vyjadrenia;041-50915120904868086sprava@zilikom.sk
 6.Ing. Ján Hrivíkvedúci strediska 200041-50915230903509304dispecer@zilikom.sk
 7.Ing. Peter Ďuranavedúci strediska 100041-50915230915952056dispecer@zilikom.sk
 8.Lenka Macákováekonomický úsek041-5091519ekonom@zilikom.sk
 9.Marta Flimelovámzdy a personalistika041-5091517
 10.
Dispečing ZÚMK041-5091523
  dispecer@zilikom.sk